...
การเข้าใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (LIB-VOC System) ในหัวข้อสำคัญร้องขอ, ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น, ชื่นชมแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน สำหรับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก
...
ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า
...
ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
...
โทร : 055-962-555 หรือ 055-962-563
...
กรอกรหัสที่ได้รับจากอีเมล เพื่อตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

© VOICE OF CUSTOMER 2022. All Rights Reserved.